KUVANKÄSITTELY- JA HAHMONTUNNISTUSALAN SANASTOA

Iiro Hartimo
Unto Laine
Tapio Niemelä
Göte Nyman
Erkki Oja
Pekka Tuovinen

Raportti TKK-F-B84
Otaniemi 1985

ISBN-951-753-474-4
ISSN 0355-7804

SUOMEN HAHMONTUNNISTUSTUTKIMUKSEN SEURA
PATTERN RECOGNITION SOCIETY OF FINLAND R.Y.

ESIPUHE

Hahmontunnistus (pattern recognition) on informaatiotekniikan uusi osa-alue, jonka keskeisenä ongelmana on kuviollisen informaation luokittelu. Se on omana tieteenalanaan noin neljännesvuosisadan ikäinen. Teknillisessä korkeakoulussa on luennoitu hahmontunnistuksen kurssia v. 1975 lähtien Informaatiotekniikan laboratoriossa. Myös muualla Suomessa, mm. Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa, on jouduttu perehtymään hahmontunnistuksen käsitteisiin. Täten on syntynyt aihepiirin termeille suomenkielisiä vastineita, jotka kuitenkin ovat enimmäkseen vielä vakiintumattomia. Suomen hahmontunnistustutkimuksen Seura ry asetti tästä syystä v. 1979 työryhmän kokoamaan ja yhdenmukaistamaan alalla syntynyttä suomenkielistä termistöä. Tuloksena syntyi teos 'Hahmontunnistusalan sanastoa'. Vuonna 1984 asetettiin uusi työryhmä täydentämään sanastoa erityisesti kuvankäsittelyalan suuntaan. Samalla päätettiin tarkentaa alkuperäistä sanastoa poistamalla vähemmän oleellisia termejä. Työryhmän työskentelyn tuloksena syntyi oheinen hieman yli viisisataa sanaa sisältävä sanasto.

Luetteloon valitut sanat heijastavat jossakin määrin työryhmän jäsenten omaa tutkimussuuntausta, joten pientä hajanaisuutta sanavalinnoissa saattaa esiintyä. Suomennokseltaan yleiskielen mukaisia termejä on vältetty, mutta milloin on ollut tarpeen selittää tällaisen termin merkitystä hahmontunnistusalan kannalta, on se otettu mukaan. Kovin spesifisiä termejä joiltakin osa-alueilta (puheentunnistus, havaintopsykologia, graafinen tekniikka, tietokonegrafiikka, jne.) on myös pyritty välttämään. Kirjallisuusluettelosta löytyy teoksia, joissa näitäkin on käsitelty. Annettu selitys on nähtävä ko. termin merkitykseksi hahmontunnistusalalla, muilla aloilla tai yleiskielessä samalla termillä saattaa olla muita merkityksiä.

Lähdeteoksina on käytetty alan teoksia ja olemassa olevia sanastoja. Lisäksi runsaasti apua on saatu informaatiotekniikan laboratorion henkilökunnalta ja alan tutkijoilta. Kieliasun viimeistelyssä arvokkaita neuvoja on saatu HuK Mirja Sipilältä, jolle parhaat kiitoksemme.

Otaniemessä, 1. 2. 1985

Kuvankäsittely- ja hahmontunnistusalan sanaston työryhmä

Iiro Hartimo
Unto Laine
Tapio Niemelä
Göte Nyman
Erkki Oja
Pekka Tuovinen

Suomen Hahmontunnistustutkimuksen Seura ry
Pattern Recognition Society of Finland

Sanasto

  absolute correction rule
ehdoton korjaussääntö laskusääntö, jonka mukaan Perceptronin opetuskaaviossa virheluokittelun tapahduttua muutetaan tilaa siten, että hahmovektori luokitellaan oikein; katso myös Perceptron, fixed increment algorithm

  absolute threshold
ärsytyskynnys, aistimuskynnys, absoluuttinen kynnys; pienin mahdollinen ärsytyksen määrä, joka tarvitaan, jotta jokin kohde havaitaan olemassaolevaksi

  accomodation
mukauttaminen, sovittaminen, mukautuminen, akkomodaatio; erityisesti silmän lihasten kyky mukauttaa linssin polttoväli sellaiseksi, että kohteesta muodostuu mahdollisimman hyvä kuva verkkokalvolle

  acousto-optic
akustisoptinen; valonsäteen poikkeutusmenetelmä akustisen signaalin avulla

  adaptation
mukautuminen, sopeutuminen, adaptaatio; elimen tai järjestelmän rakenteellinen, parametrinen tai toiminnallinen muutos, joka mahdollistaa ympäristöön mukautumisen jonkin optimaalisuuskriteerin mielessä; tavallisesti siirtoparametrit muuttuvat signaaliarvojen myötä

  adaptive
mukautua, sopeutuva, adaptiivinen; katso myös adaptation

  adjacency graph
vierekkäisyysgraafi; katso myös region adjacency graph

  algorithm
algoritmi, ratkaisusääntö; täsmällisten toiminta- tai päättelyaskelten jono

  aliasing
vierastuminen, naamioituminen; laskostumisen seurauksena tapahtuva signaalinnäytteiden taajuusspektrin vääristyminen; katso myös folding, Nyquist rate

  anamorphic
suuntaherkkä, anamorfinen; (kuvan koon muuttamisessa) koordinaattisuunnasta riippuva muuntosuhde

  angle detection
kulmailmaisu, automaattisen kuvankäsittelyn menetelmä, jossa haetaan kohteen reunaviivan merkittäviä kaarevuusmaksimeja

  animation
animaatio, elävöitys; synteettisen liike-efektin luominen peräkkäiskuvia näyttämällä

  apodization
apodisaatio, optisen kuvausjärjestelmän vasteen säätäminen aukkoa muotoilemalla

  array processor
ryhmäprosessori; joukko identtisiä (tai lähes identtisiä) keskenään tahdistettuja prosessoreita, jotka suorittavat samaa käskyvirtaa; katso myös SIMD

Artificial Intelligence (  AI)
tekoäly; tietokoneelle tai muulle laitteelle ohjelmoitu ominaisuus, jota käyttäen jäljitellään tyypillisiä älykkyyttä vaativia toimintoja; katso myös machine intelligence

  aspect ratio
sivusuhde; kuvan leveyden ja korkeuden välinen suhde

  association
assosiaatio; ilmiö tai prosessi, jonka avulla yksittäiset tiedot liittyvät yhteen muistijärjestelmässä siten, että niitä voidaan palauttaa toistensa avulla; katso myös associative mapping

  associative data structure
assosiatiivinen tietorakenne; tapa järjestää kielellinen ilmaisu tai relaatioiden joukko verkkorakenteeksi, josta tietoa voidaan hakea rakennetta seuraamalla

  associative mapping
assosiaatiokuvaus; matemaattinen esitys eräille tietojen esitys- ja käsittelyfunktioille sekä muunnoksille, jotka ovat oleellisia assosiatiivisten muistijärjestelmien toiminnalle; kuvioiden muuntaminen muistia sisältävässä järjestelmässä

  associative memory
assosiaatiomuisti; muistiyksikkö tai -periaate, joka liittää talletettavat tiedot toisiinsa, niin että assosiatiivinen palautus (associative recall) tulee mahdolliseksi

  associative recall
assosiatiivinen palautus; palautus assosiaatiomuistista. Talletettu tieto saadaan palautetuksi, kun muistiin syötetään tiedon osa, talletettua tietoa muistuttava vihje (avain) tai muu siihen välittömästi tai välillisesti assosioitunut tieto

  attribute
attribuutti, määrite, ominaisuus; tietorakenteiden yhteydessä tietueen osa, joka kuvaa esitettävän kohteen tai olion tiettyä ominaisuutta (arvoa)

  augmented pattern vector
laajennettu hahmovektori; vektori, jonka viimeisiksi alkioiksi lisätään ylimääräistä informaatiota, kuten alustavia luokittelutuloksia, jolloin luokittelutarkkuus paranee. Lineaaristen erotinfunktioiden yhteydessä lisätään viimeiseksi alkioksi ykkönen, ja kun painovektorissa on vastaavalla kohdalla kynnystä vastaava arvo, voidaan erotinfunktioiden laskeminen palauttaa kahden vektorin sisätulon määrittämiseksi; katso myös discriminant function

  autoassociative memory
autoassosiaatiomuisti; assosiaatiomuistien laji, joka assosioi tiedon kaikki osat toisiinsa

  automata theory
automaattiteoria; abstrakteja automaatteja koskeva matemaattinen teoria, jota sovelletaan mm. syntaktisessa hahmontunnistuksessa

  average classification accuracy
keskimääräinen luokittelutarkkuus

  average filtering
keskiarvosuodatus; paikallisiin keskiarvoihin perustuva suodatus.; katso myös median filtering

  average risk
keskiriski; ns. hukkafunktion saama keskimääräinen arvo luokittelussa. Keskiriski riippuu luokka-alueiden valinnasta ja sen minimoiminen on Bayesin luokittelun perusajatus; katso myös Bayes classification

  b-separable classes
b:n suhteen erottuvat luokat; kaksi luokkaa, joista toisen hahmovektorit antavat luokan erotinfunktiolle vakiota b suuremman arvon, toisen hahmovektorit taas oman luokkansa erotinfunktiolle b:n vastalukua pienemmän arvon; katso myös discriminant function

  Backus-Naur form
Backusin-Naurin normaalimuoto; automaattiteoriassa ja loogisten kielten teoriassa käytetty merkintätapa kielioppisääntöjen määrittelemiseksi

  bar code
viivakoodi; kaupallisissa tuotteissa käytetty kansainvälinen koodi, joka sisältää tuotteen identifiointitietoa ja jota luetaan erityisellä valokynällä tms. optisella laitteella

  bar modulation
palkkimodulaatio;

  Bayes classification
Bayesin luokittelu; hahmontunnistuksessa käytetty luokittelumenetelmä, jossa luokkien väliset rajat määräytyvät luokkien tiheysfunktioiden, a priori -todennäköisyyksien ja virheluokittelukustannusten avulla, jotka siis kaikki on oletettava tunnetuiksi. Bayesin luokittelu minimoi keskiriskin; katso myös average risk

  Bayes estimation
Bayesin estimointi; tuntemattoman parametrin arvioimiseksi käytettävä estimointitekniikka, missä parametrin estimaatti määräytyy keskimääräisen riskin minimikohdasta

  Bayes rule
Bayesin sääntö, todennäköisyysteoriassa tunnettu sääntö, joka yhdistää toisiinsa kahden tai useamman satunnaissuureen yhteisjakauman, ehdolliset jakaumat ja reunajakaumat

  Bhattacharyya coefficient
Bhattacharyyan kerroin; piirreanalyysissä käytetty kahden luokan tiheysjakauman funktionaali. Bhattacharyyan kerroin määritellään jakaumien tulon neliöjuuren integraalina ja sen arvo on aina nollan ja yhden välillä riippuen jakaumien eri- ja samanlaisuudesta

  bias function
harhafunktio; tiettyä parametria estimoivan satunnaissuureen odotusarvon ja todellisen parametriarvon erotus

  biased estimator
harhainen estimaattori; estimaattori, jonka odotusarvo eroaa estimoitavan parametrin todellisesta arvosta

  bilevel
kaksisävy(-kuva);

  binary image
binäärikuva; kaksisävykuvan binäärinen esitysmuoto

  blanking
sammutus;

  blinking
välkyttäminen;

  blob
läiskä, täplä; myös kasvatettava alue segmentoinnissa; katso myös region growing

  block coding
lohkokoodaus; kuvatiedon kompressointimenetelmä lohkottaisiksi binäärikuviksi. Binäärisen tiedon lisäksi tieto lohkon intensiteetin keskiarvosta ja standardipoikkeamasta säilytetään.

  blur
sameus, epäterävyys; samentaminen, esimerkiksi kohdistusherkkyyden vähentämiseksi kuvantunnistuksessa

  border
rajaviiva, raja; osakuvan rajapisteiden joukko

  border following
rajaviivan seuraaminen

  bottom-up parsing
kokoava jäsennys; syntaktisessa hahmontunnistuksessa käytetty menetelmä, jossa hahmojonoa (lausetta) jäsennetään kielen sääntöjä käyttäen ja pyrkien kohti alkusymbolia; mikäli jäsennys onnistuu täydellisesti on hahmo tunnistettu kyseisen kielen määrittelemään luokkaan kuuluvaksi; katso myös top-down parsing

  boundary tracing
reunaviivan seuraaminen; katso myös contour tracing, tracking

  boxing
kehystäminen; katso myös framing

  busyness
piirteikkyys; kuvan kuvioinnin pienipiirteisyyttä luonnehtiva suure

  CAM
sisältöhakuinen muisti; vertaa myös CAD/CAM, (content-addressable memory)

  cellular array
prosessoriryhmä; katso myös array processor

  chain code
ketjukoodi pisteittäin annetun viivan koodausmenetelmä, jossa kuhunkin pisteeseen liittyy vain suuntatieto seuraavan naapuripisteen sijainnista hilassa

  chain method
ketjumenetelmä; kasauttamiseen liittyvä rekursiivinen menetelmä, jossa hahmovektori kerrallaan joko liitetään johonkin olemassaolevista kasautumista tai määritellään uudeksi kasautumaksi tietystä kynnysarvosta riippuen

  channel
kanava; yleensä rajoitettuun tiedonsiirtoon erikoistunut systeemin osa, tiedonsiirtokanava; esim. aistikanavat, jotka ovat erikoistuneet tietynlaisen aistitiedon välittämiseen hermostossa

  character generator
merkkigeneraattori; koodinmuunnin, joka muuttaa merkkikoodin signaaleiksi, joilla ohjataan näyttö- tai tulostuslaitetta siten, että merkkiä vastaava kuvio saadaan kuvapinnalle; katso myös font

  character recognition
merkintunnistus; kirjoitettujen tai painettujen merkkien kuten aakkosten, numeroiden jne. tunnistus; katso myös pattern recognition

  Chernoff bound
Chernoffin raja; Bayesin luokittelussa ilmenevän luokitteluvirhetodennäköisyyden yläraja, joka on luokkien tiheysjakaumien eräs funktionaali

  city-block distance
korttelietäisyys; kahden pisteen koordinaattierotusten itseisarvojen summa

  classification
luokittelu

  classifier
luokittaja, luokitin; algoritmi, jolla määritetään luokka, johon piirre- tai hahmovektori kuuluu

  cluster
kasautuma hahmoavaruudessa toisiaan lähellä oleva vektorijoukko; katso myös clustering

  clustering
kasauttaminen; kasauttava menetelmä, jossa hahmoluokat saadaan esille vektorikasautumina hahmoavaruudessa

  cognitive process
kognitiivinen prosessi; korkeampiin aivotoimintoihin kuuluva psyykkinen tapahtuma tai prosessi, joka ilmenee yleensä kielessä, ajattelussa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa tai mielikuvituksessa

  coherence
yhtenäisyys, johdonmukaisuus, koherenssi; optiikassa aaltorintaman vaiheen pysyvyys paikan (spatial coherence) ja/tai ajan (temporal coherence) suhteen; kentän korrelaatio

  color coordinate
värikoordinaatti;

  color correction
värinkorjailu; perusvärien keskinäisten intensiteettisuhteiden säätäminen; katso myös retouching; suppeammassa mielessä fysikaalisen kuvanmuodostusjärjestelmän epäideaalisten perusvärien vaikutuksen kompensointi

  color separation
värinerottelu; perusvärien erottelu kuvasta suotimien avulla

  colorimetric
kolorimetrinen; värien suhteen psykofyysiset näkökohdat huomioonottava

  compression
kompressio, tiivistäminen, supistaminen; signaaliasteikon epälineaarinen muuntaminen esitystarkkuuden optimoimiseksi

  computer vision
konenäkö; yleisnimitys kuvan tai näkymän analyysista erilaisilla hahmontunnistusmenetelmillä

  conditioning
ehdollistaminen; oppimisen psykologiassa eräs oppimismenetelmä

  cone cell
tappisolu, tappi; verkkokalvossa esiintyvä aistinsolu

  connected set
yhtenäinen joukko; joukko, jota ei voida lausua kahden toisiaan leikkaamattoman, ko. joukon suhteen avoimen joukon yhdisteenä

  consistency
konsistenssi; kuvaa piirteiden ja niiden muodostaman rakenteen yhtäpitävyyttä olemassa olevan tiedon kanssa

  consistent estimator
tarkentuva estimaattori; estimaattori, joka todennäköisyydellä yksi suppenee estimoitavan parametrin todelliseen arvoon, kun käytettävien havaintojen määrä kasvaa rajatta

  constancy
vakioisuus, pysyvyys, konstanssi; havaintopsykologiassa kohteesta syntyvän havainnon taipumus pysyä muuttumattomana vaikka havaintokohteen fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat

content-addressable memory (CAM)
sisältöhakuinen muisti; tietokonemuisti, jossa tiedon haku ei tapahdu muistipaikkojen osoitteiden vaan talletetun tiedon osan tai hakuavaimen perusteella

  context
asiayhteys; lause- tai tekstiyhteys, konteksti. Signaalien ja kuvien käsittelyssä myös näytteen viereisten pisteiden arvojoukko

  context-directed analysis
yhteyssuunnattu analyysi; kontekstisuunnattu analyysi

  context-free grammar
yhteydetön kielioppi; ns. tyypin 2 kielioppi, jossa säännöt eli tuotokset ovat riippumattomia siitä, missä yhteydessä tai ympäristössä välisymboli esiintyy

  context-sensitive grammar
yhteysherkkä kielioppi; ns. tyypin 1 kielioppi, jossa tuotokset riippuvat välisymbolin ympäristöstä

  contextual information
asiayhteystieto; viitekehykseen tai asiayhteyteen kytkeytyvä tieto; katso myös context

  continuous speech recognition
jatkuvan puheen tunnistaminen;

  contour tracing
ääriviivan seuraaminen; kuvassa olevien kohteiden tunnistukseen liittyvä menetelmä, missä kohde rajataan ympäristöstään sen ääriviivaa seuraamalla; katso myös boundary tracing

  contrast
kontrasti, vastakohtaisuus; kontrasti kuvaa yleensä kohteen intensiteettijakauman maksimi- ja minimiarvojen eroa suhteessa sen keskimääräiseen intensiteettiin

  convolution transform
konvoluutiomuunnos; esikäsittelyyn liittyvä menetelmä, missä alkuperäinen kuvio suodatetaan sopivan ydin- tai painofunktion kanssa

  correction rule
korjaussääntö; sääntö, jonka mukaan oppivan luokittajan, esim. Perceptronin, tilaa korjataan uusien havaintojen perusteella; katso myös Perceptron

  correlation matrix
korrelaatiomatriisi; keskiarvo datavektorin ulkoisesta tulosta itsensä kanssa; matriisi, josta saadaan satunnaisvektorin toisen kertaluvun tilastolliset ominaisuudet. Assosiatiivisten muistijärjestelmien teoriassa eräs perusmalli jakautuneen muistin lohkolle

  cost function
kustannusfunktio; katso myös loss function

  covariance matrix
kovarianssimatriisi; korrelaatiomatriisi, jota muodostettaessa datavektorin kustakin alkiosta on ensin vähennetty alkion keskiarvo

  criterion function
kriteerifunktio; luokittelu- tai estimointitilanteen erilaisista suureista riippuva funktio, jonka minimoinnilla saadaan jonkin parametri suhteen tuolle parametrille mahdollisimman edullinen arvo

  critical fusion frequency
kriittinen välkyntätaajuus; kohteen välkyntätaajuutta kasvatettaessa se taajuus, jota suuremmilla arvoilla kohde ei enää näytä välkkyvän; katso myös flicker

  cropping
rajaaminen

  cross bar switch
ristiinkytkin; kytkinryhmä, jonka avulla on mahdollista toteuttaa kahden johdinryhmän välille mikä tahansa kytkentä

  curse of dimensionality
dimensioiden kirous; alunperin R. Bellmannin käyttöönottama termi, joka ilmentää käytännön laskuissa tarvittavan muistitilan ja suoritusajan nopeaa kasvua käsiteltävien tietovektorien dimension kasvaessa. hahmontunnistuksessa dimensioiden kirousta pyritään välttämään dimensioita voimakkaasti vähentämällä esikäsittelyllä

  cursor
kohdistin, näytössä liikuteltava merkki, joka ilmaisee paikan, johon seuraava komento voidaan kohdistaa

  curve segmentation
käyrän segmentointi; katso myös angle detection, segmentation

  cut-off frequency
ylärajataajuus

  deblurring
selkeyttäminen; sameuden (epäterävyyden) poistaminen kuvasta; katso myös blur

  decision boundary
päätösraja; matemaattinen raja, joka luokittelutilanteessa jakaa hahmoavaruuden eri luokka-alueisiin

  decision-directed clustering
päätösohjattu kasauttaminen; läheisesti ketjumenetelmään liittyvä kasauttamismenettely, jossa uuden hahmovektorin tietystä funktiosta lasketut etäisyydet eri kasautumiin määräävät sijoitetaanko se johonkin niistä vai muodostaako se oman kasautuman; katso myös chain method

  decision-directed learning
päätösohjattu oppiminen; jonkin suureen arvon oppiminen päätösohjatun estimoinnin periaatteella

  decision function
päätösfunktio; funktio, johon saatu havainto jostakin hahmo- tai piirrevektorista sijoitetaan ja jonka tällöin saama arvo tai esim. etumerkki, määrää täysin vektorin luokittelun

  decision region
päätösalue; päätösrajojen tai päätöspintojen sisään jäävä alue; katso myös decision boundary, decision surface

  decision rule
päätössääntö; sääntö, jonka avulla voidaan tehdä päätös kunkin piirre- tai hahmovektorin luokittelusta

  decision surface
päätöspinta; moniulotteisessa hahmoavaruudessa oleva pinta, joka jakaa avaruuden luokka-alueisiin

  decision theoretic
päätösteoreettinen; hahmontunnistuksessa päätösteoreettisissa menetelmissä hahmo- tai piirrevektorin tunnistaminen perustuu hahmoavaruuden jakamiseen luokkia vastaaviin päätösalueisiin; katso myös decision region

  (decreasing) quad-tree method
(vähenevän) nelipuun menetelmä: kuvan koodaus- ja hakumenetelmä, joka perustuu suorakaiteen muotoisten alueiden jakamiseen neljään yhtäsuureen osaan

  deflection
poikkeutus

  density
(Optinen) tiheys, tummuus, densiteetti

  densitometer
densitometri; optisen tiheyden mittauslaite

  depth cues
syvyysvihjeet; kolmiulotteisen näkymän paikallisten syvyyssuhteiden aiheuttamat ilmiöt kaksiulotteisessa kuvassa

  detail rendering
yksityiskohtien toisto(kyky)

  detection
ilmaisu, huomaaminen, detektiö; ilmaisu viittaa mittaus- tai havaintotapahtumaan, jossa jokin kohde todetaan olemassaolevaksi, mutta sitä ei välttämättä tunnisteta tai edes kyetä luokittelemaan

  DFT
diskreetti Fourier-muunnos (Discrete Fourier Transform); katso myös FFT

  diffraction
taipuminen, diffraktio; aalto-optinen valon taipumisilmiö

  digital image prosessing
numeerinen kuvankäsittely; numeerisessa muodossa tapahtuva kuvan tallennus siirto ja/tai käsittely

  digitizing
digitointi; kuvan muuntaminen numeeriseen muotoon

  dimensionality reduction
dimensioiden vähentäminen

  discriminant function
erotinfunktio, diskriminanttifunktio; matemaattinen funktio, joka tietyn luokan vektoreille saa luonteenomaisia arvoja. Kullekin luokalle määritellään oma erotinfunktionsa ja luokittelusääntö voidaan silloin esittää niiden arvojen vertailuna

  discrimination
erottaminen, diskriminaatio; erottaminen viittaa mittaus- tai havaintotapahtumaan, jossa jokin kohde todetaan erilaiseksi kuin jokin vertailukohde; katso myös discriminant function

  disparity
eriävyys, disparaatio; erityisesti se ero, joka esiintyy vasemman ja oikean silmän verkkokalvon vastinpisteisiin muodostuvissa kuvissa, jotka ovat peräisin samasta kohteesta; pohjana ihmisen kyvylle syvyyshavaintoon

  display (device)
näyttö(laite); laite, jolla on aktiivinen tai passiivinen kuvapinta, jonka avulla on mahdollista näyttää tekstiä ja/tai kuvia

  distance function
etäisyysfunktio; matemaattinen lauseke, josta saadaan avaruuden kahden pisteen välinen etäisyys

  distinctive feature
distinktiivinen piirre; piirre, joka ehdottomasti jakaa havaintojoukon erillisiin osajoukkoihin ja jonka arvon perusteella havaintojoukko voidaan aina jakaa luokkiin

  distortion
särö, vääristymä

  dither screening
rasterointi vertailumenetelmällä; katso myös dithering

  dithering
matriisikynnystäminen; kynnystäminen vertailumatriisin avulla

  divergence
hajaantuminen, divergenssi; divergenssimuunnos

  DPCM
differentiaalipulssikoodimodulaatio; tiedonsiirto- tai tallennustekniikassa käytetty menetelmä, jossa käytetään PCM-koodausta signaalierotusten koodaamiseen; katso myös PCM. Vastaavasti APCM, ADPCM; adaptiivinen PCM, DPCM

  drum plotter
rumputulostin; katso myös plotter

  drum scanner
rumpuskanneri; katso myös scanner

  Dvoretzky algorithm
Dvoretzkyn algoritmi; eräs stokastisen approksimaation laskukaava, jonka erikoistapauksia ovat useat muut tunnetut algoritmit; katso myös stochastic approximation

  dynamic scene analysis
muuttuvan näkymän analyysi; samaa näkymää esittävän kuvasarjan muutosten analysointi; katso myös scene analysis

  dynamic time warping
dynaaminen aikasovitus; kahden signaalin aikaskaalojen muokkaamismenetelmä, päämäärän ollessa signaalimuotojen mahdollisimman hyvä sovitus toistensa suhteen

  edge
reuna, särmä; kuvankäsittelyssä erilaisten kuviointien tms. reunaviiva

  edge detection
reunailmaisu

  edge detector
reunanilmaisin

  edge linking
reunojen yhdistäminen; kuvasta löytyneiden reunasegmenttien yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi

  editing operation
toimituksellinen (kuva)operaatio; kohdistuu kuvan formaattiin ja sijoitteluun muiden kuvien ja tekstin suhteen

  electro-optical picture processing
sähköoptinen kuvankäsittely

  enhancement
korostus; erityisesti tiettyjen signaalinpiirteiden korostus; puhesignaalien yhteydessä myös selkeytys

  entropy
entropia; informaatiopitoisuuden mitta

  equivalence
(kuvien) yhtäläisyys, ekvivalenssi;

  erosion
hiominen; reunojen käsittely siten, että pienet epätasaisuudet häviävät

  error criterion
virhekriteeri; matemaattinen lauseke, josta saadaan estimointi- tai luokitteluvirheen mitta tietyssä tilanteessa

  error rate
virhetaajuus; luokittelussa ilmenevien virheiden suhteellinen määrä

  estimation
estimointi, arviointi; tilastolliseen malliin sisältyvän parametrin tai tilan todennäköisimmän arvon laskeminen mitattujen havaintojen perusteella

  estimator
estimaattori; estimointifunktio; havaintoarvoista riippuva lauseke, josta saadaan estimaatin arvo, kun saatujen havaintojen arvot sijoitetaan siihen

  Euclidean metric
euklidinen metriikka; metriikka, jossa kahden alkion etäisyys on vastinkomponenttien erotusten neliösumman neliöjuuri

  Euclidean space
euklidinen avaruus; moniulotteinen reaaliavaruus, jossa euklidinen metriikka on voimassa

  Euler number
Eulerin luku; kuvan aluetta kuvaava topologinen piirre

  extrapolation
ekstrapolointi; oletusvälin ulkopuolisten arvojen arviointi

  facsimile
faksimile: 1) kuvansiirtojärjestelmä 2) originaalikuvan mahdollisimman identtinen kopio

  false contour
väärä ääriviiva; kuvan käsittelyssä syntyvä ääriviiva, jota ei ole alkuperäisessä kuvassa

  feature
piirre; hahmokokonaisuudesta eritelty olennainen osa tai ominaisuus, esim. viivan muoto tai jokin tilastollinen tunnusluku

  feature detector
piirteenilmaisin

  feature distance
piirre-etäisyys; merkkijonojen vertailussa käytetty mitta, joka perustuu piirrejoukkojen (esim. kirjainparien tai -kolmikkojen joukkojen) vertailuun

  feature extraction
piirteenirrotus; luokituksen kannalta edullisten piirteiden irrottaminen tai muodostaminen alkuperäisestä hahmoinformaatiosta. Yleensä hahmovektoreille suoritetaan lineaarinen tai epälineaarinen muunnos, jonka avulla alkuperäinen hahmoavaruus muunnetaan pienempiulotteiseksi vektoriavaruudeksi, piirreavaruudeksi

  feature extractor
piirteenirrottaja; menetelmä, jolla piirteenirrotus toteutetaan

  feature selection
piirteenvalinta; menetelmä, jossa hahmovektorin alkioista osa jätetään pois ja lopuista kootaan pienempiulotteinen piirrevektori

  feature space
piirreavaruus; piirteenirrotuksen tai piirteenvalinnan avulla saatujen piirrevektoreiden muodostama avaruus

  feature vector
piirrevektori; useista piirteistä koostuvien tunnistettavien kohteiden esitysmuoto

  FFT
nopea Fourier-muunnos; (Fast Fourier Transform) tehokas algoritmi diskreetin Fourier-muunnoksen laskemiseksi

  field
kenttä, kuvakenttä; ajallisesti tai paikallisesti rajattu osakuva

  filter bank
suodinryhmä

  finite state grammar
äärellistilainen kielioppi, säännöllinen kielioppi; tyypin 3 kielioppi, jossa jokainen välisymboli tuottaa yhden ja vain yhden loppusymbolin tai loppusymbolin ja välisymbolin yhdistelmän

  Fisher linear discriminant
Fisherin lineaarinen erotin; lineaarinen erotinfunktio, joka riippuu luokkien ensimmäisen ja toisen kertaluvun tilastollisista ominaisuuksista

  fixed increment algorithm
kiintolisäysalgoritmi, kiinteän lisäyksen algoritmi; Perceptronin opetusperiaate, jossa virheluokittelusta seuraava tilanmuutos on kiinteällä tavalla riippuvainen ainoastaan käytetystä opetusvektorista eikä lainkaan senhetkisesta tilasta

  fixed pattern noise
kiinteäkuvioinen häiriö, paikallisesti vakiomuotoinen häiriö

  flicker
välkyntä; liikkuvassa kuviossa näkyvä häiriö, joka johtuu erilliskuvien liian pienestä toistotaajuudesta

  folding
laskostuminen; näytteenoton aiheuttama signaalin taajuusfunktion monistuminen taajuusavaruudessa

  font
merkkimallisto; merkkivalikoiman kuvallinen esitysmuoto

  Fourier descriptor
Fourierin kuvaaja; reunaviivan muotoa kuvaava suure, joka lasketaan reunapistesekvenssin Fourierin kertoimista

  frame
kuva, kuvakenttä; kuvasekvenssin yksittäiskuva

  frame buffer (store)
kuvapuskuri; yksittäiskuvan tallennusmuisti; katso myös frame

  frame grabber
kuvansieppaaja

  frame store
kuvamuisti

  framing
kehystäminen; rajaus; katso myös boxing

  Fraunhofer diffraction
Fraunhoferin diffraktio; diffraktion kaukokenttä

  frequency
taajuus; katso myös spatial frequency

  Fresnel diffraction
Fresnelin diffraktio (taipuminen); diffraktion lähikentän (geometrisen varjon rajoittaman) ja kaukokentän välialueelle muodostuva diffraktiokenttä

  fuzzy clustering (classification)
sumea kasautus (luokittelu)

  fuzzy set theory
sumeiden joukkojen teoria, epätäsmällisten joukkojen teoria; joukkoteoria, jossa alkion kuuluvuus määritellään moniarvoisella funktiolla

  gain sequence
vahvistusjono; eräissä etenkin stokastisen approksimaation algoritmeissa esiintyvä parametrijono, jonka ominaisuudet vaikuttavat algoritmin suppenevuuteen; katso myös stochastic approximation

  generalized inverse
yleistetty käänteiskuvaus; etenkin lineaarikuvauksille määritelty kuvaus, jolla on tiettyjä käänteiskuvauksen ominaisuuksia. Myös sellaisille matriiseille, joilla ei ole olemassa käänteismatriisia voidaan muodostaa yleistetty käänteismatriisi; erikoistapaus; katso myös pseudoinverse

  gestalt
hahmo, kokonaisuus; kuvion ominaisuus, joka on peräisin sen elementtien välisistä suhteista

  global
globaalinen; koko kuvaa koskeva

  gradient technique
gradienttitekniikka; rekursiivinen menetelmä jonkin funktion ääriarvon hakemiseksi siten, että kullakin askeleella liikutaan suurimman gradientin suuntaan

  graininess
rakeisuus eräs kuvan subjektiivisesti koettu ominaisuus; katso myös granularity

  grammar
kielioppi; Normaaleissa kielissä ja syntaktisessa hahmontunnistuksessa yleensä lauserakennekielioppi, joka koostuu loppu- ja välisymboleista, äärellisestä joukosta uudelleenkirjoitussääntöjä sekä lauseen alkusymbolista. Kukin kielioppi tuottaa sen sääntöjen mukaisen kielen

  grammatical inference
kieliopin johtaminen: hahmoluokkaa kuvaavan kieliopin muodostaminen

  granularity
rakeisuus; eräs objektiivisesti mitattavissa oleva kuvan ominaisuus; katso myös graininess

  graph
kaavio, graafi

  graph grammar
graafikielioppi; graafirakenteisten hahmojen kuvaamiseen ja tunnistamiseen sovellettava kielioppi; katso myös grammar

  graphic primitive
alkeiskuva

  graphics editor
grafiikkatoimitin

  grating
juovasto, hila

  gray scale
harmaikko, harmaaskaala, harmaa-asteikko; käytettävissä olevien harmaasävyjen joukko; katso myös gray tone

  gray tone
harmaasävy; kuvapisteen tummuusaste

  halftone picture
rasterikuva, (rasteroitu) sävykuva; katso myös tone picture

  hash addressing
hajakoodaus; katso myös hash coding

  hash coding
hajakoodaus; eräs tapa sijoittaa tiedot taulukkoon niiden sisällön perusteella. Sisältöhakuisen muistin eräs toteutus. Yleensä erityisen aritmeettisen hajautinfunktion avulla lasketaan muistipaikan osoite

  hash index table
hajatauluhakemisto; hakemisto, jonne hakusanat on talletettu hajakoodauksen avulla

  hashing function
hajautin, hajautinfunktio; hajakoodaukseen käytetty kuvausalgoritmi

  hill-climbing
nousu; katso myös gradient technique

  histogram smoothing
histogrammintasoitus; menetelmä, jonka avulla kuvassa olevien harmaatasojen esiintymisyleisyyttä yhtenäistämällä saadaan kuvan laatua parannetuksi

  Ho-Kashyap algorithm
Hon-Kashyapin algoritmi; eräs rekursiivinen luokittelijan hakualgoritmi, jossa parametreja päivitetään askel kerrallaan. Lineaarisesti erottuville luokille algoritmi suppenee äärellisellä askelmäärällä

  holography
holografia; aaltorintaman rekonstruktioon perustuva informaation tallennus- ja hakutekniikka

  homomorphic filtering
homomorfinen suodatus; menetelmä, jossa ennen varsinaista lineaarista suodatusta signaaliin kohdistetaan epälineaarinen (esim. logaritminen) muunnos, joka kompensoidaan käänteismuunnoksella suodatuksen jälkeen

  Hough transform
Houghin muunnos; muunnos, joka kuvaa valitun globaalisen piirretyypin kunkin piirteen kasautumaksi parametriavaruudessa

  Huffman code
Huffmanin koodi; eräs numeerisen tiedon kompressointimenetelmä. Esim. kuvankäsittelyssä harmaa- tai kaksisävyisissä jonon pituus koodataan sitä vähemmillä biteillä mitä yleisemmin se esiintyy

  hypothesis testing
hypoteesintestaus; oletuksen testaus; tilastollisen päättelyn perusmuoto

  IA
kuva-analyysi (image analysis);

  IDT
dissektori; (Image Dissector Tube), eräs kameraputkityyppi

  illusion
aistiharha, harha-aistimus, illuusio; normaaleilla henkilöillä esiintyvä virheellinen havainto, joka on seurausta aistijärjestelmien rakenteesta ja toimintatavasta

  image analysis (IA)
kuva-analyysi; kuvatiedon analysointi erilaisin menetelmin

  image formation
kuvan muodostuminen

  image perception
kuvahavainto; visuaalinen kuvahavainto, johon liittyy jonkin asteista hahmontunnistusta

  image processing
kuvankäsittely; kuvan muokkaaminen mm. optisin, sähköisin ja numeerisin menetelmin

  image restoration
entistäminen; menetelmät jolla kuva pyritään korjaamaan alkuperäisen näköiseksi

  image sequence analysis
kuvajonoanalyysi

  imaging
kuvanmuodostus; yleistermi kuvansynnytystapahtumasta; epäsuorien mittausten, esim. röntgenkuvauksen perusteella konstruoitu näköiskuva kohteesta, jota ei muuten saada esille

  incoherent
epäkoherentti; satunnaisesti vaiheistunut, korreloimaton kenttä

  increment
askel; pieni lisäys

  inference
päättely

  inference machine
päättelykone; tietokone, joka suorittaa jonkinasteista assosiatiivista päättelyä

  input primitive
alkeissyöte

  input scan(ning)
syöttöpyyhkäisy

  integrated density
näennäinen, makroskooppinen tummuus

  interclass distance
luokkaetäisyys; kahden tai useamman luokan prototyyppivektoreiden tai jakaumien avulla ilmaistava mitta luokkien geometriselle etäisyydelle hahmoavaruudessa

  interlacing
lomittelu

  internal picture operation
kuvatietoon kohdistuva toiminta

  intraclass distance
luokkakoko; luokan laajuus; luokan prototyyppivektoreiden tai jakauman avulla ilmaistava mitta luokan koolle hahmoavaruudessa

  invariant
muuttumaton, vakioinen

  inverse filtering
käänteissuodatus; suocatus jossa siirtotunktiona käytetään signaaliin kohdistuneen muunnoksen siirtofunktion käänteisarvoja

  inverse transform
käänteismuunnos

  ISODATA program
ISODATA-ohjelma; osin heuristinen luokitteluohjelma, joka määrittää iteratiivisesti hahmokasaumakeskukset näytteiden keskiarvojen perusteella

  isolated word recognition
erillisten sanojen tunnistaminen

  isophote
vakiointensiteettikäyrä

  joy stick
ohjaussauva

  just noticeable difference
erotuskynnys; pienin mahdollinen kahden ärsykkeen tai signaalin välinen ero, joka on tarpeen näiden erilaisiksi havaitsemiselle

  k-means clustering
k:n keskipisteen kasautus; katso myös clustering

  k-nearest neighbour classification
k-naapuriluokitus; luokittelumenetelmä, jossa hahmovektori sijoitetaan siihen luokkaan, johon enemmistö sen k:sta lähimmästä naapurivektorista kuuluu

  Karhunen-Loève expansion
Karhusen-Loèven kehitelmä; stokastisten prosessien teoriassa keskeinen kehitelmä, jossa prosessi esitetään kovarianssiytimensä ominaisfunktioiden sarjana.

  Kolmogorov complexity
Kolmogorovin monimutkaisuus; hahmokuvion monimutkaisuuden mitta, joka lausutaan universaalisen tietokoneen ohjelmointiin perustuen

  Kullback-Leibler number
Kullbackin-Leiblerin luku; divergenssimuunnokseen liittyvä tunnusluku, joka on ilmaistavissa hahmoluokkien tiheysjakaumien funktionaalina; katso myös divergence

  label
nimike; luokiteltavalle hahmolle, kuva-alueelle tms. luokittelualgoritmin avulla löydetty nimi tai tyyppi

  language
kieli; syntaktisessa hahmontunnistuksessa kieli on formaalin kieliopin tuottamien lauseiden joukko; kieliä on yhtä monta tyyppiä kuin kielioppeja

  Laplace filtering
Laplace-suodatus; kuvan ääriviivoja korostava paikallisoperaatio, jossa käytetään kuvapisteen ja sen ympäristöpisteiden keskiarvon erotusta kuvan terävöittämiseksi

  Laplacian
Laplacen operaattori

  lattice
hila; katso myös grating

  layered machine
kerrostettu kone; yleensä kynnyslogiikkayksiköistä muodostettu tietojenkäsittelykone tai luokitin, jossa käsittely tapahtuu hierarkisesti useassa tasossa; katso myös threshold logic unit

  learning
oppiminen; järjestelmän kyky parantaa toimintaansa käyttäen hyväkseen kokemukseen perustuvaa tietoa

  learning subspace method
oppiva aliavaruusmenetelmä; aliavaruusmenetelmä, Jossa luokka-aliavaruuksia ei muodosteta a priori tilastollisten ominaisuuksien perusteella vaan opettamalla päätösten ohjaaman luokittelun perusteella

  Lehmann alternative
Lehmannin valinta; hahmontunnistuksen perättäisissä luokittelumenetelmissä havainto, jonka mukaan skalaaripiirrejoukon maksimin todennäköisyysjakauma saadaan yksinkertaisesti yhden piirteen jakauman potenssina

  Levenshtein distance
Levenshteinin etäisyys; etäisyysmitta, joka ilmaisee mikä on pienin määrä yksittäismuutoksia (lisäyksiä, poistoja, vaihtoja.), joilla merkkijono muuntuu toiseksi

  light modulator (light valve)
valomodulaattori

  likelihood function
uskottavuusfunktio; havaintojen ehdollinen tiheysjakauma jonkin parametrin suhteen, joka halutaan estimoida uskottavuusfunktion avulla

  line art
viivakuva(t); erityisesti graafisessa tekniikassa viivoista koostuva kaksisävykuva

  line buffer
pyyhkäisymuisti, juovamuisti; pyyhkäisyn tallettava väliaikaismuisti

  line detection
viivanilmaisu

  linear discriminant function
lineaarinen erotinfunktio; discriminant function

  linear feature extraction
lineaarinen piirteenirrotus; piirteenirrotus, joka perustuu hahmoavaruuden lineaarimuunnokseen; katso myös feature extraction

  linear regression
lineaarinen regressio; parametrien estimointimenetelmä, jossa havainnosta tehdään estimoitavien parametrien lineaarinen funktiomalli

  linear separability
lineaarinen erotettavuus; tilanne, jossa kahden tai useamman luokan kaikki hahmovektorit ovat erotettavissa omiin luokkiinsa ensimmäisen asteen pinnan avulla hahmoavaruudessa

  linearly separable classes
lineaarisesta erottuvat luokat; luokat, joilla on lineaarisen erotettavuuden ominaisuus; katso myös linear separability

  linguistic approach
lingvistinen lähestymistapa; monimutkaisten hahmojen tunnistuksessa ja kuvaamisessa sovellettava menetelmä, joka käyttää hyväkseen formaalien kielten teorioita; katso myös syntactic approach

  local features
paikallispiirteet

  loss function
hukkafunktio, tappiofunktio, kustannusfunktio; estimoinnissa käytettävä funktio, joka mittaa estimointivirheen suuruudesta aiheutuvaa haittaa tai kustannusta

  low level vision
alkeisnäkö; yksinkertaisten paikallisten piirteiden etsiminen kuvasta; näkötoiminto, johon ei liity hahmontunnistusta

  machine intelligence
AI

  machine learning
koneoppiminen; oppimisilmiö, jossa muuntuvista alkioista koostuva kone tai sitä jäljittelevä laskukaavio muuttaa omaa tilaansa lävitseen kulkevien signaalien vaikutuksesta

  machine vision
computer vision

  Mahalanobis distance
Mahalanobisin etäisyys; moniulotteisessa reaaliavaruudessa määritelty etäisyysmitta, joka riippuu annetun vektorijoukon kovarianssimatriisista

  masking
peittäminen, naamiointi, maskaus; informaation peittäminen toisella informaatiolla; myös tietueen osajoukon valitseminen tietueesta annetun maskin perusteella

  mask matching
template matching

  match
sovitus

  matched filter
sovitettu suodin; aika-alueessa: suodin, jonka impulssivaste noudattaa suotimen läpi kulkevan signaalin aaltomuotoa, ja jolla siten saadaan aikaan tehokas kohinanpoisto; tasossa: tasokuvion intensiteettijakautumaa noudattava suodin

  maximum likelihood estimation
suurimman uskottavuuden estimointi; estimointimenetelmä, joka perustuu uskottavuusfunktion maksimointiin; katso myös likelihood function

  mean-square convergence
pienimmän neliösumman suppenevuus; eräs satunnaisen suppenevuuden muoto, missä suppenevan jonon alkioiden ja suppenemispisteen erotuksen varianssi suppenee nollaan

  medial axis transform
keskiviivamuunnos; eräs kuvarangan muodostamismenetelmä

  median filtering
mediaanisuodatus; paikallisiin mediaaniarvoihin perustuva suodatus.; katso myös average filtering

  memory
muisti; short term memory (STM) lyhytkestoinen muisti, työmuisti; long term memory (LTM) pitkäkestoinen muisti, pysyväismuisti; sensory memory sensorinen muisti, aistimuisti.; katso myös associative memory

  menu
valikko, valintalista

  metric
metriikka; kahden muuttujan funktio, joka tietyt aksioomat täyttäessään soveltuu määrittelemään etäisyyden avaruuden kahden pisteen välillä; katso myös distance function

  microdensitometer
mikrodensitometri; mikroskooppisen alueen tummuuden mittauslaite

  mid-tone
keskisävy

  MIMD
MIMD-arkkitehtuuri; (Multiple Instruction flow, Multiple Data flow) moniprosessorijärjestelmä, jossa yhden käyttöjärjestelmän alaisuudessa toimii useita prosessoreita erillisiä datavirtoja käyttäen

  minimax feature extraction
minimax-piirteenirrotus; piirteenirrotusmenetelmä, jossa etsitään sellainen hahmoavaruuden muunnos, joka minimoi piirreavaruuden maksimientropian

  minimum (weight) spanning tree
pienin virittävä puu; verkkorakenteelle sellainen puu, joka yhdistää kaikki verkon solmut ja jonka särmien painolukujen summa on mahdollisimman pieni

  mirroring
peilaus; peilikuvan muodostaminen

  mixture density function
sekoitetiheysfunktio; tiheysfunktio, joka saadaan usean, esim. eri luokkia kuvaavan tiheysfunktion painotettuna summana

  model-guided
malliohjattu, tunnettua mallia hyväksikäyttävä (menetelmä)

  modulation transfer function (MTF)
modulaation siirtofunktio

  Moire pattern
Moiren kuviot; kaksiulotteinen vierastumisilmiö, joka on seurausta laskostumisesta; katso myös aliasing, folding

  moment estimation
momenttiestimointi; jakautuman parametrien estimointi, joka perustuu näytteestä laskettujen momenttiestimaattien sekä todellisten momenttien parametreista riippuvien lausekkeiden vertailuun

  moment invariant
momentti-invariantti; kuvan tilastollisiin momentteihin perustuvia, esim. kierrolle ja siirrolle invariantteja piirteitä

  morpheme
morfeemi; pienin kielessä esiintyvä merkityksen sisältävä elementti; sana tai sanan osa, jota ei voi enää jakaa pienempiin merkityksen sisältävän osiin

  MTF
modulation transfer function

  multiple hypothesis
monihypoteesi; tilastollinen menetelmä, jossa mitatusta suureesta pyritään päättelemään, minkä annetuista useasta hypoteesista (esim. eri luokkiin kuuluminen) mittaus toteuttaa

  nearest neighbour classification
naapuriluokittelu; luokittelumenetelmä, jossa uusi mitattu hahmovektori sijoitetaan siihen luokkaan, johon sitä lähinnä oleva mallivektori kuuluu; katso myös k-nearest neighbour classification

  nearest neighbour clustering
naapurikasauttaminen

  neighbourhood
lähistö, ympäristö; usein kuvassa pisteen ja sen 4 tai 8 lähimmän naapurin muodostama joukko

  neighbourhood operation
lähistöoperaatio; kuvapisteinformaation muuttaminen naapuripisteiden sisältämää tietoa hyväksikäyttäen

  Neyman-Pearson classification
Neymanin-Pearsonin luokittelu; tilastollinen luokittelumenetelmä, jossa oletetaan ns. ensimmäisen lajin luokitteluvirhe kiinteäksi ja pyritään minimoimaan toisen lajin virhe

  non-impact printing
yleisnimi eräille tietokonetulostusmenetelmille

  nonlinear discriminant function
epälineaarinen erotinfunktio; katso myös discriminant function, linear discriminant function

  nonlinear feature extraction
epälineaarinen piirteenirrotus; menetelmät, jossa hahmovektorista muodostetaan luokitteluun paremmin soveltuva piirrevektori jotakin epälineaarista muunnosta käyttäen

  nonlinearly separable classes
epälineaarisesti erottuvat luokat; luokat, jotka voidaan erottaa jollakin kiinteämuotoisella epälineaarisella erotinfunktiolla; katso myös linear separability

  nonparametric classification
parametriton luokittelu; luokittelumenetelmä, jossa ei voida olettaa luokkien tiheysfunktioita muodoiltaan tunnetuiksi, vaan käytettävissä on ainoastaan näytteitä kunkin luokan hahmovektoreista; katso myös Parzen's approximation

  nonseparable classes
eroerottumattomat luokat; hahmoluokat, joita annettu erotinfunktio ei kykene erottamaan toisistaan; katso myös separable classes

  nonsupervised learning
ohjaamaton oppiminen; oppimiskaavio, jossa oppivalle algoritmille tai koneelle ei anneta saadun mittausvektorin oikeaa luokittelua tms. vaan sen on itse pääteltävä tämä ja päätöksensä mukaisesti muutettava tilaansa

  Novelty Filter
uutuussuodin; assosiatiivisten muistijärjestelmien teoriaan kuuluva eräs perusoperaattori, jota voidaan käyttää hahmontunnistuksessa anomaalisten piirteiden korostamiseen, puhesignaalin segmentointiin jne.

  Nyquist rate
Nyquistin taajuus; pienin näytteenottotaajuus, joka mahdollistaa signaalin täydellisen rekonstruoimisen näytteistä

  OCR
optinen lukija; (Optical Character Reader)

  octtree
kahdeksanpuu; katso myös quadtree

  optical disk
optinen levy; optisesti luettava tiedon levytallenne

  optical flow
optinen vuo; kuvassa olevan liikkuvan kohteen pisteiden nopeusvektoreiden muodostama kenttä

  optical transfer function (OTF)
optinen siirtofunktio

  optimal associative mapping
optimaalinen assosiatiivinen kuvaus; Kohosen assosiatiivisten muistijärjestelmien teoriassa esiintyvä keskeinen operaattori, jolla voidaan assosioida toisiinsa vektoripareja tai saman vektorin eri osia pienimmän neliösumman kriteerin mielessä optimaalisesti

  orientation
kallistuskulma, kiertoasento; esim. grating orientation juovaston kallistuskulma

  orthogonal transformation
ortogonaalimuunnos; vektoriavaruuden lineaarinen muunnos, joka säilyttää vektoreiden väliset kulmat ennallaan

  OTF
optical transfer function

  panning
panorointi; menetelmä kuvan liikuttamiseksi ruudulla tietyssä suunnassa

  parametric learning
parametrioppiminen; menetelmä, jossa esimerkiksi luokkien erotinfunktion parametrit määritetään jonkin oppimisalgoritmin avulla

  parsing
jäsennys; katso myös bottom-up, top-down parsing

  parsing tree
jäsennyspuu; syntaktisessa hahmontunnistuksessa strukturoituneiden hahmorakenteiden jäsennyksessä syntyvä puurakenne

  Parzen's approximation
Parzenin approksimaatio; Parzenin esittämä menetelmä luokan tiheysfunktion arvioimiseksi näytteiden perusteella

  pattern
hahmo, kuvio; kohteiden kuvaamiseen ja luokitteluun liittyvä kohteen piirteiden muodostama järjestetty kokonaisuus; katso myös feature

  pattern classification
hahmoluokitus; suoritus, jossa tuntematon hahmo pyritään luokittelemaan sitä lähinnä olevaan tai todennäköisimpään hahmoluokkaan

  pattern recognition
hahmontunnistus; prosessi, jossa hahmo tiettyjen käsittely-, analyysi- ja päätöksentekovaiheiden jälkeen luokitellaan; katso myös pattern

  pattern space
hahmoavaruus; matemaattinen avaruus, jossa hahmo on määritelty; katso myös pattern vector

  Pattern vector
hahmovektori; useista eri osista, piirteistä, karakteristisista mittauksista tai muista suureista koostuvan hahmon matemaattinen esitystapa

  PCM
pulssikoodimodulaatio

  pel
pixel

  perception
havaitseminen, havainta, tajuaminen, käsittäminen; esim. machine perception, konehavainta

  Perceptron
Rosenblattin 1950-luvun lopulla esittämä oppiva algoritmi, joka löytää äärellisellä askelmäärällä erotinfunktion kahden lineaarisesta erotettavan luokan välille

  persistence
pysyvyys, jälkiloisteaika

  phase transfer function (PTF)
vaiheen siirtofunktio;

  phi-machine, tex2html_wrap_inline1462-machine
fii-kone, tex2html_wrap_inline1462-kone; epälineaarinen luokitin, joka ensin muodostaa tiettyjen fii-parametrien suhteen lineaarisen funktion hahmovektoreista ja sitten soveltaa tähän lineaarista luokittelua; katso myös threshold logic unit, linearly separable classes

  phoneme
foneemi, äänne; kielen fonologisessa järjestelmässä esiintyvä pienin toiminnallinen elementti

  phosphor
fosfori, loisteaine; kuvaputkinäyttöjen valoa emittoiva aine

  phototypesetting
valoladonta

  picture prosessing
kuvankäsittely; katso myös image prosessing

  piecewise discriminant function
paloittainen erotinfunktio; katso myös discriminant function

  pipeline
liukuhihna; prosessoinnin organisointitapa, jossa kokonaistyöpanoksen sekventiaaliset osat suoritetaan useissa peräkkäisissä prosessoreissa

  pitch
sävelkorkeus, väli; kuvankäsittelyssä peräkkäisten pyyhkäisyjuovien etäisyys; merkkien tunnistuksessa kirjainväli tai -jako

  pixel
kuva-alkio; (picture element); pienin alkio, josta diskretoitu kuva muodostuu

  plane wave
tasoaalto; aaltorintama, jonka vakiovaihepinnat ovat tasoja

  plotter
piirturi, kuvantulostin

  point operation
pisteoperaatio; kuvankäsittelyssä pistekohtainen operaatio; katso myös global operation, neighbourhood operation

  point spread function
pistehajontafunktio, pisteen leviämisfunktio, kuvaa muodostavan, käsittelevän tai siirtävän järjestelmän yksikköimpulssivaste

  polygonal approximation
murtoviivasovitus, monikulmioapproksimaatio

  postprocessing
jälkiprosessointi; varsinaisen hahmontunnistuksen jälkeen tapahtuva prosessointi

  potential function method
potentiaalifunktiomenetelmä; erotinfunktioiden rekursiivinen etsimismenetelmä, joka perustuu erityisten prototyyppihahmoista riippuvien potentiaalifunktioiden käyttöön

  power spectrum
tehospektri; katso myös spectrum

  pragmatic
pragmaattinen; ympäröivään todellisuuteen liittyvä

  predictive algorithm
ennakoiva algoritmi

  Predictive coding
ennakoiva koodaus

  preprocessing
esikäsittely, mittaushahmojen muuntaminen muotoon, jossa dimensio yleensä vähenee mutta saattaa myös kasvaa, tarkoituksena muuntaa hahmot paremmin soveltuviksi käytettävälle piirteenirrotus- tai luokittelumenetelmälle

  primal sketch
esihahmo; eräiden hahmontunnistuksen esikäsittelyvaiheiden tuottama tulos

  processor element
alkeissuoritin; ryhmäprosessorin perusyksikkö; katso myös array processor

  prototype
prototyyppi; hahmoluokan tyypillinen edustaja

  pseudocolor
vääräväri; mielivaltainen värimuunnos kuvan visuaalisen esityskyvyn parantamiseksi

  pseudoinverse
pseudokäänteismatriisi; Mooren-Penrosen yleistetty käänteismatriisi, joka on yleistetyn käänteismatriisin (generalized inverse) erikoistapaus. Jokaiselle matriisille on olemassa yksikäsitteinen pseudokäänteismatriisi, joka esimerkiksi matriisiyhtälöiden ratkaisuissa täyttää tietyt optimaalisuuskriteerit euklidisen normin suhteen

  pseudoresolution
näennäiserottelu; näennäinen erotuskyky

  pupil
pupilli; efektiivinen aukko optisessa järjestelmässä, esimerkiksi linssissä

  pupil function
aukkofunktio; katso myös pupil

  pyramid
pyramidi; eri erottelukyvyillä kuvaa esittävä puurakenne joka syntyy kun kuva-alkioita yhdistetään aina tietty määrä (usein neljä) kerrallaan ylemmän tason kuva-alkioiksi; katso myös quadtree

  quadtree
nelipuu; puurakenne jossa edetään yksittäisistä kuva-alkioista koko kuvaan yhdistämällä aina neljä osa-aluetta ylemmän tason alueeksi; katso myös pyramid

  quantization
kvantisointi; suureen arvoalueen jako äärelliseen määrään mahdollisia arvoluokkia

  quasiphoneme
kvasifoneemi; tasavälisessä aika-asteikossa yhdellä näyttövälillä saatu ääninäytteen luokitus lähimpään stationääristen foneemien luokkaan

  Radmacher-Walsh expansion
Radmacherin-Walshin kehitelmä; epälineaarinen erotinfunktio, joka pystyy aina erottamaan eri luokkiin hyperkuution kärjissä olevia hahmovektoreita

  raster scan
juovapyyhkäisy; yleisimmin käytetty yksinkertainen kuvanpyyhkäisymenetelmä; katso myös scan

  receptive field
reseptiivinen kenttä; hermofysiologiassa se joukko aistinsoluja, joita ärsyttämällä muusta tutkittavasta hermosolusta voidaan rekisteröidä vaste

  receptor
aistinsolu, reseptori

  reconstruct
rekonstruoida, palauttaa

  reconstruction filter
palautussuodin; laskennallinen algoritmi joka palauttaa alkuperäisen kuvan tai signaalin muunnetusta muodosta (etenkin tietokonekerroskuvauksessa)

  refresh display
virkistysnäyttö; jatkuvasti toistuvaan kuvan uudistamiseen perustuva näyttö

  region adjacency graph
alueiden vierekkäisyysgraafi; alueisiin jaetun kuvan alueiden vierekkäisyyttä kuvaava graafi

  region filling
alueentäyttö; menettely, jossa jokin mitta-arvoiltaan määrittelemätön kuva-alue täytetään sopivilla, esim. alueen reunojen määräämillä arvoilla

  region growing
alueen kasvatus; segmentointimenetelmä, jossa alkeisalueita kasvatetaan rekursiivisesti

  register accuracy
kohdistustarkkuus; esimerkiksi osavärikuvien kohdistustarkkuus

  register mark
kohdistusmerkki

  reject
hylky; reject class, hylkyluokka, tarkoittaa erityistä luokkaa, jonne sijoitetaan sellaiset hahmovektorit, joita ei voida luontevasti sisällyttää mihinkään edeltämäärätyistä luokista

  relational description
suhdekuvaus, relaatiokuvaus; menetelmä kuvaprimitiivien piirteiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmälliseksi esittämiseksi

  relative threshold
erotuskynnys; katso myös just noticeable difference

  relaxation method
mukauttamismenetelmä; iteratiivinen menetelmä jolla etsitään kuvasta löydetyille alueille parhaiten sopivat nimikkeet

  representation
esitysmuoto

  reproducing density
itseääntoistava tiheys; jonkin parametrin sellainen ehdollinen tiheys mittausjoukon suhteen, että kun mittauksia saadaan lisää ja Bayesin säännöllä muodostetaan päivitetty ehdollinen tiheys, tämä uusi tiheys on jälleen samaa funktionaalista muotoa (esim. normaalijakauma); katso myös Bayes rule

  reproduction process
reproduktioprosessi; painamista edeltävä kuvankäsittely

  resolution
erotuskyky

  resolving power
piirtokyky

  restore
entistää; palauttaa vääristynyt ja kohinainen kuva mahdollisimman lähelle alkuperäistä kuvaa

  retouching
retusointi; paikallinen värin tai sävyn ehostaminen

  Robbins-Monro algorithm
Robbinsin-Monron algoritmi; eräs stokastisen approksimaation perusalgoritmi, jolla löydetään regressiofunktion juuri; katso myös stochastic approximation

  run-length code
jononpituuskoodi; kompressiomenetelmä, jossa rivin tms. sisältämät vakiosegmentit koodataan segmenttien pituuksien mukaan

  sampling
näytteenotto, otanta

  sampling theorem
näytteenottolause; katso myös Nyquist rate

  scan
(kuvan)pyyhkäisy

  scanner
skanneri, kuvanpyyhkäisylaite, (kaukokartoituksessa) keilain

  scene analysis
näkymänanalyysi; visuaaliseen hahmontunnistukseen liittyvä ongelmanasettelu, jossa näkymän kohteita analysoidaan

  screen
1) kuvaruutu, kuvapinta; 2) pyyhkäisyjuovasto; pyyhkäisyrasteri, kuvarasteri 3) rasteri; keino rasterikuvan (kaksisävykuva) muodostamiseksi sävykuvasta; katso myös halftone picture

  screen cycle
rasterijakso

  screen dot generator
rasteripisteen synnyttäjä

  screen matrix
rasterimatriisi

  screen ruling
rasteritiheys

  screen structure
rasterirakenne

  segmentation
segmentointi, lohkominen; kuvan tai muun tarkasteltavan kohteen jakaminen valittujen ominaisuuksien suhteen homogeenisiin osiin

  semantic
semanttinen, merkitysopillinen, merkitykseen liittyvä

  sensitivity
herkkyys; järjestelmän kyky havaita (heikkoja) signaaleja; havaintopsykologiassa havainto- tai aistimuskynnyksen käänteisarvo

  sensor
anturi;

  sensory process
aistitapahtuma, aistiprosessi; aistitiedon käsittelyyn liittyvä tapahtuma, joka esiintyy joko aistimien tai niihin liittyvien hermoratojen tasolla

  separability
erotettavuus

  separable classes
erottuvat luokat; luokat, joiden kaikki hahmot saadaan erotetuksi oikeisiin luokkiinsa annetulla erotinfunktiolla; katso myös linear separability

  separating surface
erotinpinta; katso myös decision surface

  sequential classification
peräkkäisluokittelu; luokittelumenetelmä, jossa havaintoja hahmosta saadaan vähän kerrallaan ja hahmoa pyritään luokittelemaan peräkkäisten ratkaisujen perusteella tai jossa edellisen luokittelun tulos vaikuttaa jälkimmäiseen

  sequential probability ratio test (SPRT)
perättäinen todennäköisyyssuhdetesti; eräs peräkkäisluokittelun menetelmä; katso myös sequential classification

  sharpening
terävöittäminen; yksityiskohtien korostaminen kuvassa tai aaltomuodossa

  shrinking
kutistaminen; katso myös thinning

  signal detection theory
signaalin ilmaisuteoria; signaalin detektioteoria; signaalin ilmaisuun liittyviä päätöksentekoprosesseja koskeva teoria

  signal-to-noise ratio (SNR)
signaalikohinasuhde

  SIMD
SIMD-arkkitehtuuri, (Single Instruction flow, Multiple Data flow); katso myös MIMD

  similarity measure
samankaltaisuusmitta; matemaattinen mitta kahden vektorin, pistejoukon tms. samankaltaisuudelle, joka erikoistapauksessa voidaan lausua metriikan avulla; katso myös distance function, metric

  SISD
SISD-arkkitehtuuri; (Single Instruction flow, Single Data flow) tavallinen perinteinen tietokonearkkitehtuuri Flynnin MIMD taksonomian mukaan

  sizing
koon muuttaminen

  skeleton
runko, ranka; niiden pisteiden ura suljetun kuvion sisällä, jatka ovat yhtä kaukana reunasta edge

  slant transform
viettomuunnos

  smoothing
sijoittaminen, tasoittaminen; terävien yksityiskohtien suodattaminen signaalista

  SNR
signal-to-noise ratio

  space filling curve
avaruudentäyttökäyrä

  space variant
paikasta riippuva;

  spanning tree
virittävä puu; verkkorakenteen osaverkko, joka yhdistää verkon kaikki solmupisteet ja jossa ei ole yhtään silmukkaa

  spatial filter
paikkasuodin; suodin, jossa käytetään paikasta riippuvia ominaisuuksia kuten paikkataajuutta. vastakohtana aikasuotimelle; katso myös spatial frequency

  spatial frequency
paikkataajuus, viivataajuus, viivatiheys

  spatial light modulator
spatiaalimodulaattori; elektronisesti, optisesti tai elektronisäteellä ohjattava valon modulaattori(matriisi)

  spatial transform
paikkamuunnos; kun hahmo tai kuvio esitetään yksi- tai useampidimensioisena kenttänä ja sille tehdään muunnos tämän dimensioiden suhteen, on kyseessä paikkamuunnos erotuksena aikamuunnokselle

  speckle
täplikkyys; satunnaisluonteisesta interferenssistä johtuva täplikkyys

  spectrum
kirjo, spektri; operaattorin ominaisarvojen joukko; signaalin käsittelyssä: taajuusspektri, taajuusjakauma

  spectrum analysis
taajuusanalyysi

  speech recognition
puheentunnistus; foneemien, muiden fonologisten yksiköiden tai sanojen tunnistaminen puheesta automaattisesti

  speech synthesis
puhesynteesi; puheen tuottaminen keinotekoisesti

  speech understanding
puheen ymmärtäminen; puheen lauseiden merkityksen automaattinen analyysi

  spherical wave
palloaalto; aaltorintama, jonka vakiovaihepinnat ovat palloja

  still picture
pysäytyskuva; normaalisti muuttuvasta kuvasta pysäytetty kuva

  spurious resolution
pseudoresolution

  statistical classification
tilastollinen luokittelu; luokittelu, joka perustuu eri luokkien tunnettuihin tilastollisiin ominaisuuksiin

  stereogram
stereokuva, stereogrammi; kuvapari, jota stereoskooppisesti katselemalla syntyy syvyysvaikutelma

  stereopsis
syvyysnäkö

  stochastic approximation
stokastinen approksimaatio; iteratiivinen menetelmä sellaisen funktion juuren löytämiseksi, jota ei voida antaa suljetussa muodossa vaan ainoastaan kohinaisten mittausten avulla

  stochastic grammar
stokastinen kielioppi; kielioppi, jossa sääntöjen valinta on stokastista; katso myös grammar

  structural pattern recognition
rakenteellinen hahmontunnistus; luokittelu, joka perustuu luokiteltavien kohteiden sisäiseen rakenteeseen ja jossa ei tulla toimeen pelkästään vektoriavaruusesityksillä

  subspace method
aliavaruusmenetelmä; luokittelumenetelmä, jossa luokkia vastaavat päätösalueet määritellään luokka-aliavaruuksien avulla

  stopping boundaries
lopetusrajat; jonoluokittelumenetelmässä kriteerifunktion kullakin askeleella saamien arvojen sellaiset ylä- ja alarajat, että funktion arvon osuessa näiden rajojen ulkopuolelle voidaan heti tehdä luokittelupäätös, ja testi päättyy; katso myös sequential probability ratio test

  superposition principle
superpositio; yhteenlaskettavuusperiaate

  superresolution
ylierotuskyky; järjestelmälle määritellyn nimellisen erotuskyvyn ylittävä erotuskyky

  supervised learning
ohjattu oppiminen; luokittajan etsiminen oppivalla menetelmällä, jossa annetaan tietoa hahmovektorin oikeasta luokasta

  supervised pattern recognition
ohjattu hahmontunnistus; nimitys hahmontunnistusmenetelmille, joissa luokittajia etsitään ohjatun oppimisen avulla; katso myös supervised learning

  syntactic approach
syntaktinen lähestymistapa; suuntaus, joka soveltaa formaalien kielten teorioita rakenteisten hahmojen tunnistamiseen

  syntax
syntaksi, lauserakenne

  syntax analysis
syntaksianalyysi; lauseenjäsennys; hahmontunnistus hahmonosien tai piirteiden syntaktisen analyysin kautta; katso myös parsing , syntax

  systolic array
systolinen ryhmä; ryhmävaiheistettu rinnakkaisprosessointiarkkitehtuuri

  tablet
koordinaattien lukutaso; puoliautomaattiseen kuva-analyysiin liittyvä syöttölaite

  taxonomy
taksonomia, lajittelusäännöstö

  template matching
mallikuvion sovitus; yksinkertainen tunnistusmenetelmä, jossa mallihahmoja yritetään sovittaa tunnistettavaan hahmoon

  texture
kuviointi, tekstuuri

  thinning
ohentaminen; kuvankäsittelyssä kuvanosan ohentaminen, usein rungon selville saamiseksi; katso myös skeleton

  threshold logic unit (TLU)
kynnyslogiikkayksikkö; systeemilohko, johon syötetään hahmovektori lukujoukkona ja joka antaa lähtönään joko plus tai miinus ykkösen riippuen hahmon luokasta

  thresholding
kynnystäminen; kynnyksen mukainen valikointi; menetelmä, jossa vain tietyt kynnysehdot täyttävät signaaliarvot valitaan käsiteltäviksi; luokittelumenetelmä segmentoinnissa

  TLU
katso threshold logic unit

  tone picture
sävykuva; kuva, jossa kukin kuva-alkio voi saada jatkuvia arvoja ääritummuuksien väliltä; katso myös pixel

  tone rendering
sävyntoisto

  top-down parsing
osittava jäsennys; syntaktisen hahmontunnistuksen menetelmä, jossa hahmokokonaisuuden järjestettyä piirrejoukkoa jäsennetään kielen uudelleenkirjoitussääntöjä käyttäen lähtemällä alkusymbolista ja edeten kohti rakenteen yksityiskohtaisempaa kuvausta. Mikäli hahmo on tuotettavissa kielen säännöin, on hahmo tunnistettu ko. kielen määrittelemään hahmoluokkaan kuuluvaksi; katso myös bottom-up parsing

  topological features
topologiset piirteet; kuvan niiden geometristen ominaisuuksien joukko, jotka säilyvät muuttumattomina kuvan elastisissa muunnoksissa

  trackball
ohjauspallo; kursorin kuvapinnalla liikuttamiseen käytetty laite

  tracking
seuraaminen, jäljitys; tracking algorithm seuraamisalgoritmi, seuraamissääntö

  training algorithm
opetusalgoritmi; oppivan koneen käyttämä laskukaavio, learning; katso myös stochastic approximation

  transfer function
siirtofunktio; lineaarisessa järjestelmässä impulssivasteen tai pistehajontafunktion Fourier-muunnos

  transformational grammar
muunnoskielioppi

  tree grammar
puukielioppi; puutietorakennekielioppi; puurakenteisten hahmojen kuvaamiseen ja tunnistamiseen sovellettava kielioppi; katso myös grammar

  unbiased estimator
harhaton estimointi; katso myös biased estimator

  unrestricted grammar
rajoittamaton kielioppi

  unsupervised learning
ohjaamaton oppiminen; katso myös supervised learning

  valley-seeking technique
laaksonetsimismenetelmä; liittyy optimoinnin gradienttimenetelmiin kohdefunktion minimin etsimiseksi; katso myös gradient technique

  vector display
vektorinäyttö; näyttötyyppi, jossa kuvanpyyhkäisyä ohjataan vapaasti kuvapinnalla

  vector scan
vektoripyyhkäisy; vertaa raster scan, vector display

  Voronoi-diagram
Voronoin kaavio; niiden pisteiden joukko, jotka ovat yhtä etäällä kahdesta vierekkäisestä pisteestä annetussa pistejoukossa; katso myös nearest neighbour classification

  voxel
tilavuusalkio; kolmiulotteisen kuvan alkio. joka vastaa pixel

  Walsh-Fourier expansion
Walshin-Fourierin kehitelmä; Walshin-Fourierin muunnokseen perustuva informaation ortogonaalikuvaus

  Walsh function
Walshin funktio; Walshin funktiot muodostavat erään binääriarvoisten ortogonaalifunktioiden joukon

  Walsh-Hadamard transform
Walshin-Hadamardin muunnos; Walshin funktioihin perustuva kuvamuunnos

  web grammar
seittikielioppi; erityisille verkoille, ns. seiteille (webs) kehitetty muodollinen kielioppi, jonka uudelleenkirjoitussäännöillä muutetaan seittejä toisiksi seiteiksi; katso myös grammar

  Weber's law
Weberin laki; jonka mukaan sensorisen erotuskynnyksen ja ärsytysvoimakkuuden suhde on vakio; katso myös just noticeable difference

  weighting vector
painovektori; lineaarisen erotinfunktion kertoimista muodostuva vektori; katso myös linear discriminant function

  white block skipping code
hyppykoodi; kaksisävykuvien koodausmenetelmä, jossa kokonaan valkeat tai vaihtoehtoisesti mustat vakiopituiset pyyhkäisyn segmentit koodataan jollakin yksinkertaisella koodilla. Muutoin käytetään jotakin muuta koodausmenetelmää

  whitening transform
valkaisumuunnos; satunnaisvektorille tehtävä muunnos, jonka avulla sen alkioista tulee valkoista kohinaa, t.s. korreloimattomia

  Wiener filter
Wienerin suodatin; eräs optimaalinen suodatin kohinan poistamiseksi informaatiosta; katso myös restore

  window function
ikkunafunktio; funktio, jonka avulla signaalista voidaan valita vain tietty painotettu osa käsiteltäväksi

  zooming
``zoomaus''; menetelmä näytettävän kuvan kohteen etäisyyden näennäiseksi muuttamiseksi katsojaan nähden, kuvan koon pysyessä vakiona

HAHMONTUNNISTUSALAN JA SIVUAVIEN ALOJEN PERUSTEOKSIA

Oheen on kerätty joukko alan perusteoksia. Esitetty aihepiiriluokitus on monien teosten osalta hieman vaikeasti määriteltävissä, mutta uskomme luokituksesta kuitenkin olevan enemmän hyötyä kuin haittaa. Tähdellä (*) merkityt kirjat on havaittu hyödyllisiksi erityisesti alaan tutustuville lukijoille.

YLEINEN HAHMONTUNNISTUS

Anderberg, M.R., Cluster Analysis for Applications. Academic Press, London, 1973

Andrews, H.C., Introduction to Mathematical Techniques in Pattern Recognition. Wiley-Interscience, New York, 1972

Batchelor, B.G. (ed.), Pattern Recognition. Plenum Press, New York, 1976

Bijnen, E.J., Cluster Analysis - Survey and Evaluation of Techniques. Tilburg, 1973

Bock, H.H., Automatische Klassifikation. Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1974

Chen, C.H., Statistical Pattern Recognition. Hayden, New York, 1973

Chen, C.H. (ed.), Pattern Recognition and Artificial Intelligence. Academic Press, New York, 1976

Clifford, H.T. and Stephenson, W., An Introduction to Numeral Classification. Academic Press, London, 1975

Dathine, A. and Geradin, M., Advanced Software in Robotics, North-Holland, 1983, ISBN 0-444-868143

Devijver, P.A. and Kittler, J., Pattern Recognition: a Statigtical Approach. Prentice-Hall, London, 1982

Diday, E., Lemaire, J., Pouget, J., and Testu, F., Elements d'analyse de donnees. Durod, Paris, 1982

Duda, B.C. and Hart, P.L., Pattern Recognition and Scene Analysis. Wiley, New York, 1973

Duran, B.S. and Odell, P.L., Cluster Analysis, a Survey. Springer-Verlag, New York, 1974

Everitt, B., Cluster Analysis. Heinemann Educational Books, London, 1977

Fu, K.S., Sequential Methods in Pattern Recognition and Machine Learning. Academic Press, New York and London, 1968

Fu, K.S., Syntactic Methods in Fattern Recognition. Academic Press, New York and London, 1974

Fu, K.S. (Ed.);, Digital Pattern Recognition. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, 1976

Fu, K.S. (Ed.), Syntactic Pattern Recognition, Applications. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, 1977

Fu, K.S., Applications of Pattern Recognition. CRC Press, Boca Raton, FL, 1982

Fu, K.S., Syntactic Pattern Recognition, Applications, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982, 596 p.

Fukunaga, K., Introduction to Statistical Pattern Recognition. Academic Press, New York and London, 1972

Gelsema, E.S. and Kanal, L.N., Pattern Recognition in Practice. North-Holland, Amsterdam, 1980

*Gonzales, R.C. and Thomason, M.G., Syntactic Pattern Recognition, an Introduction. Addison-Wesley, Reading, MA, 1978

Gordon, A.D., Classification - Methods for the Exploratory Analysis of Multivariate Data. Chapman and Hall, 1981

Grenander, U., Pattern Analysis. Lectures in pattern theory II. Springer-Verlag, Berlin. Heidelberg, New York, 1978

Hartigan, J.A., Clustering Algorithms. John Wiley, New York, 1975

Jambu, M.J.T. and Lebeaux, M-O., Cluster Analysis and Data Analysis. North-Holland, Amsterdam, 1983

Kanal, L.N. and Rosenfeld, A., Progress in Pattern Recognition, 1981, North-holland, ISBN 0-07-035106-6

Kittler, J., Fu, K.S., and Pau, L.F. (ec.), Pattern Recognition Theory and Applications, D. Reidel Publ. Co., London, 1981

Kohonen, T., Self-Organization and Associative Memory. Springer-Verlag, Berlin, Heidelterg, New York, 1984

Krishnaiah, P.E. and Kanal, L., Handbook of Statistics vol. 2: Classification, Pattern Recognition and Recuction of Dimensionality. North-Holland, Amsterdam, 1980

Lea, W.A. (ed.), Trends in Speech Recognition. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1980

Meisel, W.S., Computer Oriented Approaches to Pattern Recognition. Academic Press, New York, 1972

Mendel, J.M. and Fu, K.S. (Eds.), Adaptive, Learning and Pattern Recognition Systems. Academic Press, New York and London, 1970

Niemann, H., Klassifikation von Mustern. Springer-Verlag, Heidelberg, 1983

Nilsson, N.J., Learning Machines. McGraw-Hill, New York, 1965

Oja, E., Subspace Methods of Pattern Recognition. Research Studies Press and J. Wiley, New York, 1983

Reddy, D.R. (ed.). Speech Recognition. Academic Press, New York, 1975

van Ryzin, J. (ed.), Classification and Clustering. Academic Press, New York, 1977

Sager, N., Natural Language Information Processing, 1981, Addison-We5ley, ISBN 0-201-06769-2

Sklansky, J. and Wassel, G.N., Pattern Classifiers and Trainable Machines. Springer-Verlag, New York, Heidelberg and Berlin, 1981

Sklansky, J. (ed.), Pattern Recognition - Introduction and Foundation. Hutchinson & Ross, Dowden, 1965

Sneath, P.H. and Sokal, R.R., Numerical Taxonomy. W.H. Freeman, San Francisco, 1973

Späth, H., Cluster Analysis Algorithms for Data Reduction and Classification of Objects. Ellis Horwood Publishers, West Sussex, 1980

Steinhauser, D. and Langer, K., Clusteranalyse - Einfuehrung in Methoden und Verfahren des automatischen Klassifikation. Walter de Gruyter, Berlin, 1977

*Tou, J.T. and Gonzalez, R.C., Pattern Recognition Prineiples, 1974, Addison-Wesley, ISBN 0-201-07587-3

Tryon, R.C. and Bailey, D.E., Cluster Analysis. McGraw Hill, New York, 1970

Varmuza, K., Pattern Recognition in Chemistry. Springer-Verlag, Berlin, 1980

*Witten, I.H., Principles of Computer Speech, 1982, Academic Press, ISBN 0-12-760/760-9

Wolff, D., Pattern Recognition Approach to Data Interpretation, 1983, Plenum Press, ISBN 0-306-41302-7

*Young, T. Y. and Ca lvert, T. W. , Classification, Estimation and Pattern Reeognition. Elsevier, New York, London and Amsterdam, 1974

ASSOSIATIIVISET MUISTIT JA INFORMAATIOTEKNIIKKA

Kohonen, T., Associative Memories - A System-Theoretical Approach. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg and New York, 1978

*Kohonen, T., Content-Addressable Memories. Springer Verlag, Berlin, heidelberg and New York, 1980

*Kohonen, T., Self-Organization and Associative Memory, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York and Tokyo, 1984

Shortliffe, E. H., Computer-Based Medical Consultations: MYCIN, 1976, American Elsevier, ISBN 0-444-00179-4

KUVANKÄSITTELY

Advances in Image Pickup and Display vol. 6, Academic Press, 1983, ISBN 0-12-022106-3

Ahmed, N. and Rao, K.R., Orthogonal Transforms for Digital Signal Processing. Springer-Verlag, New York, 1975

Andrews, N.C. and Hunt, B.R., Digital image Restoration. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1977

Ballard, D.H., Brown, C.M., Computer Vision. Prentice Hall, 1982

*Dainty, J.C., ShaW, R., Image Science, Academic Press, London, 1974

Duff, M.J.B. et al, Language and Architectures for Image Processing. 1981, Academic Press, ISBN 0-12-223320-4

Duff, M.J.B., Computer Structure for Image Processing, 1983, Academic Press, ISBN 0-12-223340-9

Foley, J.D. and Dam, A.V., Fundamentals Of Interactive Computer Graphics. 1982, A.D., ISBN 0-201-14468-9

*Gonzales, R.C. and Wintz, P., Digital Image Processing. Addison-Wesley, Reading, MA, 1977

*Goodman, J.W., Introduction to Fourier Optics, McGraw-Hill, New York, 1968

Greenberg, D. et al; The Computer Image. Addison-Wesley, 1982, ISBN 0-210-06192-9

*Hall, E.L., Computer image Processing and Recognition. Academic Press, New York, 1979

Hansen, A.R. and Riseman, E.M., Computer Vision Systems. Academic Press, NeW York, 1978

Herman, G.T., Image Reconstruction from Projective - the fundamental of computerized tomography. 1980, Academic Press, ISBN 0-12-342050-4

Marr, D., Vision. Freeman, San Francisco, 1982

*Pavlidis, T., Structural Pattern Recognition, Springer-Verlag, 1977

Pavlidis, T., Algorithms for Graphics and Image Processing. 1982, Computer

*Pratt, W.K., Digital Image Processing. John Wiley & Sons, Inc., 1978

Preston, K. Jr., Multicomputers and Image Processing Algorithms and Programs, Academic Press, ISBN 0-12-584980-9.

*Rosenfeld, A., Kak, A.C., Digital Picture Processing, vol. 1 and vol. 2

*Rosenfeld, A., Picture Languages Formal Model for Picture Recognition, 1979, Academic Press, ISBN 0-12-597340-3

*Rosenfeld, A., Image Modelling, 1980, Academic Press, ISBN 0-12-597320-9

Rosenfeld, A., Picture Languages. Academic Press, New York. 1979

Saarelma, H., Kekolahti, P., Tuovinen, P., Perilä, O., Digitaalisen kuvankäsittelyn soveltaminen sanomalehtireproduktioon. Nordisk Avisteknisk Samarbetsnämnd och Tekniska högskolan. Otnäs 1981. 146 p.

Serra, J. , Image Analysis and Mathematical Morphology. 1982, Academic Press, ISBN 0-12-637242-x

Simon, J-C., Le Reconnaissance des Forms par Algorithms. 1984, Masson, ISBN 2-225-80194-0

Triendl, E. (ed.), Bildverarbeitung und Mustererkennung. Springer-Verlag, Berlin, 1978

HAVAINTOPSYKOLOGIA JA NEUROTIETEET

Altus, J.S., Brains Behavlour and Robotics. 1981, Byte/McGraw-Hill, ISBN 0-07-000975-9

Beck, J, et al., Human and Machine Vision, Academic Press. 1983. ISBN 0-12-O84320-x

*Cornsweet, T.N. , Visual Perception. Academic Press, New York, 1970

*Kaufman, L., Sight and Mind. Oxford University Press. New York, 1974

Krishnaiah, P.R. et al., Handbook of Statistics 2 Physiology and Psychophysics. North-Holland, 1982, ISBN 0-444-86217-x

*Kuffler, S.W. and Nicholls, J.G., From Neuron to Brain. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA, 1977

*Lindsay, P.H. and Norman, D.A., Human Information Processing. Academic Press, New York, 1978

Mollon, J.D. et al., Colour Vision. A.D., 1983, ISBN 0-12-504280-9

TILASTOMATEMATIIKKA JA ESTIMOINTITEORIA

*Albert, A., Regression and the Moore-Penrose pseudoinverse. Academic Press, New York, 1972

*Anderson, T.W., Das Gupta. S., and Styan, G.P.H., A Bibliography of Multivariate Statistical Analysis. Oliver and Boyd, Edinburgh, 1972

'Berger, J.0., Statistical Decision Theory, Foundtations, Concepts, and Methods. Springer-Verlag, New York, 1980

*Cacoullos, T. (ed.), Discriminant Analysis and Applications. Academic Press, New York, 1973

*Doob, J.L., Stochastic Processes. Wiley, New York, 1953

*Feller, W., An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 11. Wiley, New York, 1971

*Gnadadesikan, R., Methods for Statistical Data Analysis of Multivariate Observations. John Wiley, New York, 1977

*Nahi, N.E., Estimation Theory and Applications. Wiley, New York, 1969


Lasse Lensu
Fri May 8 14:24:18 EET DST 1998