Tulokset

Yksittäisessä rakennusprojektissa on monia toimijoita ja projektiin liittyy paljon tietoa. Toimijoiden suuri lukumäärä tekee projektista usein vaikeasti hallittavan ja oikean tiedon saattaminen oikeille vastaanottajille, oikeaan aikaan, on vaativaa. Erityisesti muutokset ja poikkeamat ovat riskialttiita ja niistä tiedottaminen on tärkeää virheiden välttämiseksi ja jo syntyneiden virheiden vaikutusten minimoimiseksi. Tehokas tiedonvaihto onkin yksi projektin onnistumisen edellytyksistä. Mikäli oikeat tiedot ovat saatavissa oikeaan aikaan oikeassa paikassa, pystytään vähentämään virheitä ja tehostamaan toimintaa.

Mobilding-projektissa on toteutettu ratkaisu, jonka avulla hankkeen osapuolien välistä tiedon jakamista pyritään tehostamaan ja helpottamaan. Hankkeessa on toteutettu keskitetty tietojärjestelmä, jossa on tallennettuna rakennushankkeeseen liittyvien osapuolien tuottamaa tietoa projektin eri vaiheista. Pääpaino toteutetussa järjestelmässä on rakennuselementteihin liittyvän tiedon tuottamisessa, seurannassa ja valvonnassa.

"Projektin onnistuminen vaatii hyvää kommunikaatiota ja yhteistyötä."

Järjestelmän päätehtäviä ovat hankkeen aikataulun mukaisen etenemisen valvonta, laatutiedon kerääminen valmistetuista tuotteista ja mahdollisten poikkeamien havaitseminen tuotetun informaation avulla. Rakennushankkeen aikana tuotettavaa informaatiota verrataan automaattisesti järjestelmässä olevaan suunnitelmatietoon. Mikäli havaitaan poikkeamia esim. elementin dimensiotiedoissa, välitetään tieto asianosaisille tahoille välittömästi, ilman manuaalisesti tapahtuvaa tiedonvaihtoa organisaatioiden välillä