meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

common:moving_to_toon2 [2011/09/02 12:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Moving to TooN2 ======
 +
 +This page is in Finnish.
 +
 +Tärkeimmät muutokset syntaksissa:​
 +  * vektorien ja matriisien initialisointi
 +    * ''​make_Vector''​ poistunut
 +      * Uusi syntaksi ''​TooN::​Vector<​2>​ v = TooN::​makeVector(1.,​2.);''​
 +    * Matriisien initialisointi datasta:
 +      * ''​TooN::​Matrix<​2>​ m = TooN::​Data(1.,​2.,​3.,​4.);''​
 +      * row-major
 +    * Toinen tapa initialisoida vektorit ja matriisit
 +      * ''​TooN::​Vector<​2>​ v; TooN::​Fill(v) = 1,​2;''​
 +      * ''​TooN::​Matrix<​2>​ m; TooN::​Fill(m) = 1,​2,​3,​4;''​
 +    * Vanha vektorien initialisointi v = 1,2; ei toimi, kts. syntaksi yltä (Fill)
 +    * initialisointi omasta datasta (double-array) kopioimatta
 +      * ''​double d[]={1,2}; TooN::​Vector<​2,​double,​TooN::​Reference>​ v1(d);''​
 +      * vastaava löytyy myös matriiseille,​ kts. dokumentaatio
 +      * käytetty mm. Rectifier::​validateCorners()-funktiossa:​ ''​TooN::​Matrix<​3,​4,​double,​TooN::​Reference::​RowMajor>​ oCorn(iv);''​
 +      * löytyy myös wrapVector ja wrapMatrix-funktiot,​ jotka tekevät saman
 +  * ''​Zeros'',​ ''​Identity''​ ja ''​Ones''​ syntaksi muuttunut
 +    * ''​Zero(v)''​ ei enää toimi, uusi syntaksi
 +      * joko ''​TooN::​Vector<​3>​ v(TooN::​Zeros);''​
 +      * tai ''​v = TooN::​Zeros;''​
 +    * Identity:n käyttö muuttuu kuten Zeros yllä
 +      * ''​TooN::​Matrix<​3>​ m(TooN::​Identity);''​
 +      * ''​m = TooN::​Identity;''​
 +      * ''​m+=2.*TooN::​Identity;''​ toimii myös
 +    * löytyy myös Ones, toimii kuten Identity
 +      * esim. ''​m+=2.*Ones;''​ lisää 2 kaikkiin alkioihin
 +      * vektorin kaikkien alkioiden asetus samaksi: ''​v=2.*Ones;''​
 +  * ''​SO3''​ ja ''​SE3''​ valinnainen tarkkuus templaattiparametrina
 +    * ItLabCPP:​ssa käytetään doublea: ''​SO3<​double>''​ ja ''​SE3<​double>''​