meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Tietoliikenne merkitsee minulle helppoutta päästä käsiksi kulloinkin haluamaani tietoon, tietoteknisten laitteiden ja sovellusten välistä kommunikointia sekä merkittävää teknologista kehittymistä viimeisten 10 vuoden aikana. Tietoliikenne(tekniikka) muuttuu kokoajan enemmän ja enemmän integroiduksi osaksi ihmisten elämää jolloin siitä seuraa tietynlainen riippuvuussuhde. Tietoliikenne tulee koko ajan kehittymään enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi joka mahdollistaa syvemmän integraation niin vapaa-ajalla kuin työelämässä. Oma ymmärrykseni tietoliikenteestä syvemmällä tasolla rajoittuu tällä hetkellä erittäin pelkistettyihin asioihin joista avainsanoina voisi olla: internet, sosiaalinen media, Wlan, reititin, hub, serveri, päätelaite, SaaS, pilvipalvelut, Iphone.

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Ensimmäisen luentopäivän materiaalia oli melko paljon mutta siinä oli hyvin kuvattu tietoliikenteen moninaisuutta. Luentomateriaalissa käytiin läpi tietoliikennettä yleisesti, kerrosmalleja ja protokollaa. Tietyt termit ja lyhenteet mitä materiaalissa esiintyi, olivat jo entuudestaan tuttuja. Kuitenkin niiden syvällisempi merkitys avautui vasta materiaaliin tutustuessa. Esimerkkinä voisi mainita TCP/IP-arkkitehtuurin johon nykyinen internet perustuu. Luentomateriaali ja luento avasi myös hyvin kerrosmallia/kerrosarkkitehtuuria mihin myös TCP/IP kuuluu. Tällä pyritään mielestäni hyvin kuvaamaan sitä, miten kommunikointi eri järjestelmien välillä tapahtuu ja miten tieto liikkuu.

Mielestäni 3 kerroksen teoreettinen malli oli hyvin havainnollistettu ja se avasi tiedon siirtoa ja sen arkkitehtuuria (verkko, kuljetus ja sovelluskerros). Mielenkiintoista on myös ajatella, minkälaista tietoa sovellusten ja päätelaitteiden välillä liikkuu. Esimerkkinä datan siirtäminen lähettäjältä vastaanottajalle. Jos sitä ajatellaan edellä mainitun kerrosmallin pohjalta, jokaisen kerroksen paketit sisältävät sekä dataa että ohjausinformaatiota.

Eri lyhenteet ja kokonaiskuvan hahmottaminen jäivät vielä vähän avoimiksi ja niiden oppimiseen täytyy vielä panostaa enemmän. Hyvää oli melko käytännön läheinen lähestymistapa selitettäviin asioihin sekä asioiden ja niiden yhteyksien kuvaaminen havainnollistaminen.

Luentopäivä 2: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 3: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 4: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Kotitehtävä 1

Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista:

Kirjaa näkyville kolme mielestäsi tärkeintä kysymystä, jotka haluat selvittää: 1.Miten laitteet kommunikoivat keskenään? 2. Mitä mahdollisia tietoliikenneriskejä niiden väliseen kommunikointiin sisältyy? 3. Miten laitteet voisi integroida paremmin toisiinsa (ns. ekosysteemi)?kodin_tietoliikenne_olli_a.pdf

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.