meta data for this page

Oppimispäiväkirja

JavaScript

29.8.2013

Perusaritmetiikka

summa +

erotus -

tulo *

jako /

jakojäännös eli modulo %

Vertailu

Yhtäsuuruus kirjoitetaan === ja erisuuruus !==

Kolmella ja kahdella =-merkillä!

Muut oppimani vertailuoperaattorit ovat

< pienempi

> suurempi

<= pienempi tai yhtä suuri

>= suurempi tai yhtä suuri

Tieto

 • merkkijonot
  • kirjoitetaan lainausmerkkien sisään
  • pituus on atribuutti <merkkijono>.length
  • jonoja voi pätkiä metodilla <merkkijono>.substring(<alkukohta>, <loppukohta>)
 • lukuarvot
 • totuusarvot (boolean)
 • muuttujan luonti avainsanalla var
 • muuttujan tallennus operaattorilla =

Interatkio

Tulostus konsoliin: console.log(<teksti>)

Pyyntö käyttäjälle: prompt(<teksti>)

Vahvistusikkuna: confirm(<teksti>)

2.8.2013

Funktiot

Määrittely syntaksilla: var funktionNimi = function(<parametri1>, <parametriN>) { <runko> };

22.9.2013

Listat

Listat [<alkio1>, <alkio2>, …, <alkioN>]

Alkion käsittely sekä listoille että merkkijonoille: jono[kohta]

Oliot

Literal notation: var obj = {atribuutti1: arvo1, 'atribuutti2': arvo2, metodi: function(param1, paramN){<runko>}};

Constructor notation: var obj = Object();

Ominaisuuksien ja toimintojen määritteleminen/käsitteleminen jälkikäteen:

Pistenotaatio: obj.atr = arvo;

Sulkunotaatio: obj['atr'] = arvo;

Constructor: Olio: function(a, b, c) {this.a=a; var d=2; method: function(p1, p2){<runko>}};

this-sanalla määritellyt asiat ovat julkisia

var-sanalla määritellyt asiat ovat piilossa

HTML & CSS

5.10.2013

Hyvästä HTML:n kertauksesta muutama asia muistiin:

Kuvat <img src=“http://www.kuvaontaalla.net” width=“360” height=“240”/> Linkit <a rhef=“http://www.verkkokohde.org”>Linkkiteksti<a/>

Taulut <table> Rivit <tr> Sarakkeet <td> Taulun otsakkeet <thead> Otsakkeen rivit <tr> (siis sama kuin taulun rivit muuten) Otsakkeen sarakkeet <td> Alarivit <tfoot>

muutamien sanojen pituisten alojen rajaukseen sopii parhaiten <span> moneen käyttöön taipuva <div> isompien tai pienempien alueiden maalaamiseen (mm. nappien)

css-tiedostot linkitettään html-tiedostojen osaksi <link>illä

<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href=“tyylimatsku.css”/>

Tähtimerkki tarkoittaa CSS-kielellä kaikkea, jokaista, kutakin ( =all). Risuaidalla pääsee CSS:ssä käsiksi domin identifioituihin elementteihin. Piste taas tarkoittaa HTML:n luokka-atribuuttia (class).

<!-- Olen HTML-kommentti --> /* Olen CSS-kommentti, minulla on serkku JavaScriptissä */

selector:pseudo-class_selector { property: value; } esimerkkejä pseudovalitsimista

a:link, p:first-child, n:nth-child(mones)