meta data for this page
 •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

29.8.2013

Perusaritmetiikka

summa +

erotus -

tulo *

jako /

jakojäännös eli modulo %

Vertailu

Yhtäsuuruus kirjoitetaan === ja erisuuruus !==

Kolmella ja kahdella =-merkillä!

Muut oppimani vertailuoperaattorit ovat

< pienempi

> suurempi

<= pienempi tai yhtä suuri

>= suurempi tai yhtä suuri

Tieto

 • merkkijonot
  • kirjoitetaan lainausmerkkien sisään
  • pituus on atribuutti <merkkijono>.length
  • jonoja voi pätkiä metodilla <merkkijono>.substring(<alkukohta>, <loppukohta>)
 • lukuarvot
 • totuusarvot (boolean)
 • muuttujan luonti avainsanalla var
 • muuttujan tallennus operaattorilla =

Interatkio

Tulostus konsoliin: console.log(<teksti>)

Pyyntö käyttäjälle: prompt(<teksti>)

Vahvistusikkuna: confirm(<teksti>)

2.8.2013

Funktiot

Määrittely syntaksilla: var funktionNimi = function(<parametri1>, <parametriN>) { <runko> };

22.9.2013

Listat

Listat [<alkio1>, <alkio2>, …, <alkioN>]

Alkion käsittely sekä listoille että merkkijonoille: jono[kohta]

Oliot

Literal notation: var obj = {atribuutti1: arvo1, 'atribuutti2': arvo2, metodi: function(param1, paramN){<runko>}};

Constructor notation: var obj = Object();

Ominaisuuksien ja toimintojen määritteleminen/käsitteleminen jälkikäteen:

Pistenotaatio: obj.atr = arvo;

Sulkunotaatio: obj['atr'] = arvo;

Constructor: Olio: function(a, b, c) {this.a=a; var d=2; method: function(p1, p2){<runko>}};

this-sanalla määritellyt asiat ovat julkisia

var-sanalla määritellyt asiat ovat piilossa