meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a3201:veronika_hoeoek [2013/08/30 02:50]
b0324015
courses:ct30a3201:veronika_hoeoek [2013/09/05 17:59] (current)
b0324015
Line 10: Line 10:
  
 **30.8.2013**Tein vähän muuttujin osaa. **30.8.2013**Tein vähän muuttujin osaa.
-Variables eli muttujat. ​First declare the function. ​+Variables eli muttujat.**Functions**:​ first declare the function. ​ 
 var function_name=function(parameter eli input) var function_name=function(parameter eli input)
 {code block: {code block:
Line 25: Line 26:
  
 Strings voidaan summata, Esimerkiksi "​Moi,​Olen"​+"​space"​+variable. Remember! in if statement >=100! Strings voidaan summata, Esimerkiksi "​Moi,​Olen"​+"​space"​+variable. Remember! in if statement >=100!
 +
 +**1.9.2013** Opin funktiota joka märittää tietokoneen valinnan ("​random choice"​) eli computerChoiceVariable:​var computerChoice=Math.random();​ -> tietokone valitsee numero 0 ja 1 välillä satunnaisesti sen jälkeen voidaan määrittää if-else ehdossa mikä numero tarkoittaa mitään.
 +
 + ​Esimerkiksi: ​
 +
 +if (computerChoice>​0,​6)
 +
 + ​{return "​scissors";​}
 +
 +**for** syntax: for (variable initial condition; variable end condition; counter that counts rounds)
 +{do sth};
 +
 +Counter: Rising i=i+1 or i++  , Decreasing i=i-1 or i-- , Up any value(3) i+=3 , Down any value(3) i-=3. **for** silmukkat pyörivät vain silloin kun ehto on totta, HUOM! jos ehto on aina totta-> infinitive loop
 +
 +**Arrays**:
 +  * store **lists** of data
 +  * can store **different** data types
 +  * are **ordered** (position of each piece of data is fixed
 +
 +Esimerkki: var names = ["​Mia",​ 1, "​L"​];​ var arrayName = [data, data, data]; **Get access to data** -> arrayName [position number in the array]. Position counts starting from 0 !!!  Esimerkiksi: ​ jokuData[0]= first element, jokuData[2] = third element. Systematic acess of array- for loop! 
 +
 +Esimerkiksi:​
 +var roads = ["​...",​ "​...",​ "​...",​ "​..."​]; ​
 +
 +for (var i=0; i<​roads.length;​ i++){
 +
 +console.log ("​I..."​+roads[i])}; ​
 +
 +**Suurimman elementin löytäminen** eli **Finding largest element**: assign initial largest value: var largest =0; ->then compare
 +HUOM! silloin kun laitetaan arvo muuttajalle ​ (assign value to variable) tarvitaan vain yksi = yhtäsuurimerkin ​    !